logo
Vincent van Dordrecht

Privacy Statement

Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Vincent Media persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Vincent Media inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Vincent Media zal het privacy-beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Vincent Media | Vincent van Dordrecht
Lambertusstraat 11a
3061WB Rotterdam

Contact via het contactformulier

KVK Rotterdam 24446820

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Achternaam en/of bedrijfsnaam
 • Voornamen
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-nummer
 • Domeinnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • Factuurnummer

Verwerkingsgrond 

Vincent Media verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Vincent Media met betrokkene heeft gesloten;
 3. Vincent Media een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. Een gerechtvaardigd belang van Vincent Media, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Vincent Media aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen 

Vincent Media verwerkt persoons- en contact gegevens over jouw en je bedrijf doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons hebt verstrekt, door bijvoorbeeld het sturen van een E-mail, inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je ons contactformulier invult op onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Vincent Media verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vincent Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens 

Vincent Media zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Vincent Media houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketing doeleinden: niet langer dan nodig
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: niet langer dan nodig
 • Telefonisch contact: niet langer dan nodig
 • Informeren over wijzigingen van diensten: niet langer dan nodig

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Vincent Media of door middel van telefoon of e-mail. Vincent Media zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website 

Vincent Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Vincent Media vastgelegde persoonsgegevens 

Vincent Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vincent Media. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Vincent Media onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Vincent Media meldt, indien er sprake is van een privacy-risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Vincent Media onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met Vincent Media via het contactformulier.

Intrekken toestemming 

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Vincent Media schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door je ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.
© Vincent Media, mei 2018